Alfabetisering

Bakgrund

Ända sedan pastor Madiadia från Mukimbungu besökte Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2003 har samtal förts om att komma igång med vuxenutbildning i Kasi/Mukimbungu. Det ledde till att École populaire (Folkets skola) i Kasi bildades. Det är École populaire, CEC (Evangeliska kyrkan i Kongo) och dess utvecklingsorganisation BCPAD samt fyra församlingar i Östergötland som samarbetar i alfabetiseringsprojektet PRODAK (Projét d'autonomisation et d'alphabetisation École Populaire Kasi/Mukimbungu) som påbörjats med ett försöksår under 2018.


Efter en förstudie som genomfördes i november 2017 togs beslut i både Kongo och Sverige om att dra igång projektet. Den metod för alfabetisering som kommer att användas har utarbetats av den svenska ideella föreningen ALEF. Under ett fyra veckors seminarium i april 2018 arbetade Hélène Boëthius från ALEF tillsammans med ett antal personer från samarbetsorganisationerna fram undervisningsmaterial på det lokala språket kikongo. Därefter utbildades studieledare i metoden innan studiegrupper drogs igång i sex byar i juli.


Fortsättning efter år 3

Glädjande nog har PRODAK inkluderats i PROGLE II, det utvecklingsprogram som CEC och Equmeniakyrkan driver med ekonomiskt stöd från SIDA. Det innebär att projektet kommer att fortsätta i ytterligare minst tre år.


Från hösten 2023 har PRODAK startats i nio nya områden.


Folkbildning på modersmålet

ALEF har utarbetat en metod för vuxna analfabeter som inte bara handlar om att lära sig läsa, skrivna och räkna. I förlängningen handlar det bland annat om att kunna hjälpa sina barn i skolan, undvika att bli lurad i affärer, ha koll på sin ekonomi, försvara sina rättigheter, delta i demokratiska processer, driva egna företag, hantera relationer och familj, förbättra hälsa och hygien.

Målet är att människor ska ta kontroll över sina liv genom att lära sig använda läsning, skrtivning och matte som redskap i vardagen.


Under år tre får deltagarna även lära sig entreprenörskap och starta kooperativ.

 

Historik

Sedan 2001 har Equmeniakyrkan i Skeda, Kisa frikyrko-församling, Rimforsa missionsförsamling och Södra Vi missionsförsamling haft ett vänförsamlingssamarbete med församlingen i Mukimbungu som tillhör CEC (Evangeliska kyrkan i Kongo). Platsen är av speciell historisk betydelse eftersom det var till Mukimbungu dåvarande Svenska Missionsförbundet skickade sina allra första missionärer på 1880-talet. Läs mer om historien här.

Olika projekt och personutbyten har genomförts och under många år har samtal förts om att komma igång med vuxenutbildning i Mukimbungu-området. För detta ändamål har École populaire (Folkets skola) i Kasi bildats med inspiration från svensk folkhögskola.

 

Bilder från halvtidsutvärderingen i oktober 2018

 

Titta på ett TV-reportage om arbetet!